Projekt pn. Wieś – Dwór – Miasteczko.

przez | 24 listopada 2021

Wieś-dwór-miasteczko.

Katalog ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada.

Pragniemy poinformować, że projekt realizowany przez Muzeum Wsi Lubelskiej pt. „Wieś – dwór – miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” jest już w ostatnie fazie realizacji.

Nasze Towarzystwo jest współorganizatorem tego projektu i jemu patronuje.

W związku z projektem zapraszamy chętnych Państwa o zgłoszenie się na spacer po Skansenie. Planowany termin 12 grudnia godz. 10.30. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje o projekcie

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie otrzymało na rok 2021 dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wieś – dwór – miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”.

Celem realizacji zadania jest opracowanie i wydanie katalogu pt. „Wieś – dwór – miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada”. Publikacja ma przejrzyście wydobyć, przedstawić i upowszechnić wybrane walory historyczne wystawy stałej i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej, które odnoszą się do wzajemnych relacji między wsią, dworem i miasteczkiem z drugiej połowy XIX w. Przedstawienie przykładów społeczo-gospodarczej koegzystencji mieszkańców wsi, dworów i miasteczek jest reprezentatywne dla historii regionu, ale też tej części ziem polskich, która leżała w obrębie zaboru rosyjskiego, a po I wojnie światowej powróciła do Rzeczypospolitej.

Dwór z Żyrzyna. Muzeum Wsi Lubelskiej.

Dzięki wybranym zabytkom, rekwizytom oraz obrazom i archiwaliom, jak również elementom wystaw stałych czytelnik zostanie w swoisty sposób przeniesiony w świat realiów muzeum – skansenu. W publikacji przywołane zostaną detale i szczegóły będące efektami niezależnymi od przesłania historycznego, ukażą one jednocześnie arkana pracy muzealnika czy konserwatora zabytków.

Katalog zostanie podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawione będą wybrane ekspozycje z przestrzeni skansenowskiej składające się na triadę tj. ekspozycje wiejskie, miasteczkowe i dworska. W drugiej prezentowane będą zabytki ściśle korespondujące z osią tematyki. Trzecia zaś poświęcona będzie archiwaliom, w tym wywiadom i źródłom ikonograficznym.

Chałupa z Niemiec. Muzeum Wsi Lubelskiej.

Publikacja będzie zawierała liczne fotografie, ilustracje, noty katalogowe oraz noty historyczne. Dodatkowo zostaną zawarte przykłady zajęć edukacyjnych oraz scenariuszy działań parateatralnych w Muzeum.

Miasteczko prowincjonalne. Muzeum Wsi Lubelskiej.

Pracę skierujemy do szerokiego grona odbiorców, w tym do nauczycieli i uczniów – dzięki powiązaniu ekspozycji muzealnej z programem szkolnym. Ponadto publikacja będzie stanowiła istotny element działania na rzecz zwiększenia zainteresowania społecznego wizytą w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Wspieranie działań muzealnych.