VI KRAJOWE SYMPOZJUM ARCHIWALNE„ARCHIWA RODZINNE I SPOŁECZNE”Lublin, 24-25 maja 2024 roku

przez | 14 stycznia 2024

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza do udziału w VI Krajowym Sympozjum
Archiwalnym, które odbędzie się w Lublinie w dniach 24-25 maja 2024 roku.
Będzie ono
poświęcone problemom archiwów rodzinnych i społecznych, ich wzajemnym powiązaniom,
podobieństwom i różnicom, ich miejscu w ramach narodowego zasobu archiwalnego i
polskim narodowym dziedzictwie archiwalnym, ich relacjom z archiwami publicznymi i
innymi instytucjami.

W ramach problemów ogólnych przewidujemy dyskusję nad m. in. takimi zagadnieniami jak:

 1. Struktura niepaństwowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem
  archiwów rodzinnych i społecznych.
 2. Roztrząsania terminologiczne w odniesieniu do niepaństwowego zasobu
  archiwalnego.
 3. Relacje między archiwami rodzinnymi i społecznymi.
 4. Archiwa publiczne wobec archiwów rodzinnych i społecznych dawniej, obecnie i w
  przyszłości
 5. Perspektywa rozwoju archiwów rodzinnych i społecznych z uwzględnieniem szans i
  zagrożeń.

Więcej informacji poniżej plakatu.

Zachęcamy również do zajęcia się szczegółowymi zagadnieniami w odniesieniu do archiwów
rodzinnych i społecznych, np.:

 1. Historia archiwów rodzinnych i społecznych
 2. Cele działania archiwów społecznych i rodzinnych w szerszym kontekście
  kulturowym, w tym ich rola i poza nimi.
 3. Archiwa społeczne i rodzinne a klasyczna archiwistyka (m.in. terminologia, zasady
  teoretyczne archiwistyki, praktyka archiwalna).
 4. Relacje pomiędzy archiwami rodzinnymi i społecznymi a innymi instytucjami
  dziedzictwa (w tym archiwami państwowymi i niepaństwowymi, bibliotekami i
  muzeami).
 5. Czynniki archiwotwórcze archiwów społecznych i rodzinnych dawniej i dziś
 6. Metody gromadzenia zasobu przez archiwa rodzinne i społeczne i związane z tym
  wyzwania (m.in. etyczne, prawne, emocjonalne, technologiczne, metodyczne).
 7. Archiwa społeczne i rodzinne a „historia mówiona”
 8. Archiwalia proweniencji publicznej w archiwach rodzinnych lub społecznych
 9. Archiwalia proweniencji rodzinnej lub społecznej w archiwach publicznych
 10. Problemy – rzeczywiste czy urojone? – współdziałania, uzupełniania się nawzajem i
  konkurowania z sobą archiwów społecznych i państwowych
 11. Kwerenda archiwalna jako droga budowania, uzupełniania i odtwarzania archiwów
  rodzinnych.
 12. Atrakcyjność archiwów publicznych jako źródła kopii akt dla archiwistów rodzinnych
  i społecznych
 13. Stabilność zasobów archiwów społecznych i współczesne zagrożenia dla ich trwałości
  i integralności.
 14. Mobilność i terytorialność archiwów rodzinnych i społecznych
 15. Problem efemeryczności archiwów społecznych i rodzinnych
 16. Archiwa rodzinne i społeczne czynnikiem budującym tożsamość
 17. Prawne możliwości i ograniczenia archiwów rodzinnych i społecznych
 18. Czy i jakiej metodyki archiwalnej potrzebują archiwa społeczne i rodzinne?
 19. Struktury i problemy zespołowości w archiwach rodzinnych społecznych
 20. Archiwiści rodzinni jako grupa zawodowa dawniej, dziś i w przyszłości
 21. Profesjonalizacja archiwistyki społecznej
 22. Obraz współcześnie istniejących archiwów społecznych i rodzinnych
 23. Badanie archiwów społecznych i rodzinnych – wyzwania, potrzeby, potencjał.
 24. Obecność tematyki archiwów rodzinnych i społecznych w nauczaniu
  archiwistyki

Do udziału w sympozjum zapraszamy:
* przedstawicieli wszystkich rodzajów archiwów, które w swym działaniu natykają się
na powyższe zagadnienia;
* osoby zaangażowane w prowadzenie archiwów rodzinnych i społecznych;
* korzystających z ich zasobów do różnych celów;
* badaczy zainteresowanych problematyką sympozjum.
Przewidujemy również zorganizowanie sesji posterowej, szczególnie dogodnej do
prezentowania przykładów działalności i zasobu archiwów rodzinnych i społecznych.

Na propozycje wystąpień i posterów oczekujemy do 16 lutego 2024 roku pod adresem:
6ksa@sap.waw.pl . Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje wskazane w
załączonym poniżej wzorze. Nadesłane zgłoszenia zostaną przedstawione Komitetowi
Naukowo-Programowemu, który dokona spośród nich wyboru i ogłosi program Sympozjum.

Komitet Naukowo-Programowy VI Krajowego Sympozjum Archiwalnego:
(-) Waldemar Chorążyczewski (przewodniczący)
(-) Tomasz Czarnota
(-) Agnieszka Konstankiewicz
(-) Marek Konstankiewicz
(-) Magdalena Wiśniewska-Drewniak

Zaproszenie do zgłaszania prelegentów oraz formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem- SAP.