Mariusz Ausz; Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Opolu Lubelskim w latach 1835-1870.

przez | 5 kwietnia 2021

Opis bibliograficzny: Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Opolu Lubelskim w latach 1835-1870, „Teka Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, XI, T. II, Lublin 2005, s. 73-97.

Szkoły rzemieślniczo-niedzielne były oryginalnym osiągnięciem władz oświatowych Królestwa Polskiego, powstały one w związku z nową organizacją rzemiosła, tzn. wraz ze zniesieniem dawnych przywilejów cechowych i wprowadzeniem wolnej produkcji oraz sprzedaży wszystkich wyrobów w każdej miejscowości. W 1816 r. ukazało się zarządzenie namiestnika Józefa Zajączka, opracowane przez Stanisława Staszica, mówiące m.in. o tym, by każdy rzemieślnik kształcący terminatorów posyłał ich co najmniej na 6 godzin w tygodniu do szkoły, aby opanowali oni naukę czytania i pisania. To zarządzenie spowodowało konieczność uruchomienia odpowiednich palcówek oświatowych, które mogłyby spełnić te wymagania, miały nimi zostać szkoły rzemieślniczo-niedzielne. Program tych szkół został zatwierdzony przez Wydział Oświecenia, obejmował on naukę czytania i pisania, cztery działania arytmetyczne, naukę rysunku technicznego oraz religii i prowadzenie nauki moralnej. Pierwsza taka szkoła powstała w Warszawie w 1817 roku[1]. W 1830 r. w Królestwie szkół takich było już 15 w tym 6 w Warszawie, po jednej natomiast w Kielcach, Radomiu, Kaliszu, Lublinie, Hrubieszowie, Płocku, Siedlacach, Łomży i Szczuczynie[2].

Pierwszą szkołą tego typu na Lubelszczyźnie była szkoła w Lublinie utworzona 1 stycznia 1819 roku [3].W 1830 r. Powstanie listopadowe zakłóciło funkcjonowanie szkół w tym także i rzemieślniczo-niedzielnych, wiele z nich przestało funkcjonować. W roku szkolnym 1833/34 na terenie Królestwa istniało tylko 5 szkół tego typu. Zmiany nastąpiły dopiero w 1834 r. gdy zaczęła obowiązywać nowa ustawa szkolna z 1833 r. W związku z tym ogłoszono nowe zasady urządzenia szkół rzemieślniczo-niedzielnych na prowincji i rozpoczęto prace nad odbudową i zakładaniem nowych szkół[4].

W wyniku tych działań 15 I 1835 r. powstała m.in. szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Opolu Lubelskim, rozpoczęło w niej naukę 38 uczniów. Szkoła w tym czasie nie posiadała żadnych  funduszy na funkcjonowanie. Przyznana przez Komisję Wojewódzką dotacja dla szkół rzemieślniczych na Lubelszczyźnie (Hrubieszów, Krasnystaw, Chełm, Opole Lubelskie, Kurów, Janów, Biłgoraj i Tarnogród) w wysokości 200 złp rocznie dla każdej z wymienionych placówek, a mająca pochodzić z kas miejskich, okazała się wkrótce fikcją. Ostatecznie po porozumieniu z Biurem Kontroli i Rachunkowości przy Radzie Administracyjnej,  Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego przyznała  uposażenie tylko dwóm szkołom rzemieślniczo-niedzielnym: w Hrubieszowie – 200 złp z funduszów skarbowych; Dubience – 300 złp z funduszów miejskich, wobec tego zalecono, aby te dwie szkoły rozpoczęły pracę od 1 października wedle obowiązujących przepisów[5]. Co do pozostałych miejscowości, za wyjątkiem Opola Lubelskiego, Komisja Rządowa ze względu na małą liczbę chętnych oraz brak funduszy sprawę otwarcia szkół odłożyła na czas późniejszy. Natomiast funkcjonująca od kilku miesięcy szkoła w Opolu mimo braku funduszy powinna pracować dalej. Komisja poleciła dyrektorowi gimnazjum lubelskiego, by zachęcał dalej do bezpłatnej pracy nauczyciela,  obiecując że praca ta zostanie wynagrodzona.[6]

Tak więc szkoła opolska, jak wiele innych szkół rzemieślniczo-niedzielnych w regionie, rozpoczęła pracę beż żadnego uposażenia. Trudno uwierzyć, iż stan ten trwał aż do 1860 r., podejmowane wielokrotnie próby zmiany tej sytuacji nie dawały rezultatu. 25 czerwca  1837 r. wizytował szkołę rzemieślniczą w Opolu dyrektor gimnazjum guberni lubelskiej, wtedy to pijar ks. Paulin Siekierzyński  proboszcz parafii opolskiej i nauczyciel religii w opolskiej szkole obwodowej przedstawił projekt rozwiązania sprawy poborów dla nauczycieli, którzy pracowali już drugi rok bezpłatnie. Polegał on na dobrowolnej składce cechów opolskich, sam proboszcz również zobowiązał się do uiszczenia kwoty 20 złp. Jednak taka propozycja musiała być zatwierdzona przez Kom. R. S.W.D. i O.P., z niewiadomych przyczyn projekt nie został uznany przez Komisję Rządową, wobec czego nie został on zrealizowany[7].

Funkcjonowanie szkoły przez ćwierć wieku bez żadnych funduszy i bezpłatna praca nauczycieli możliwa była tylko dzięki temu, że szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Opolu korzystała z lokali i nauczycieli pracujących w tamtejszych szkołach – elementarnej i obwodowej. Bez tego zaplecza, najprawdopodobniej niemożliwe byłoby jej tak długie funkcjonowanie bez środków finansowych. Do połowy 1838 r. opolska szkoła rzemieślniczo-niedzielna korzystała z pomieszczeń szkoły obwodowej, a od roku szkolnego 1838/39 zajęcia odbywały się w sali szkoły elementarnej, która z kolei mieściła się w budynku klasztornym ks. pijarów[8]

Pierwszymi nauczycielami w opolskiej  szkole rzemieślniczo-niedzielnej byli Cyprian Kanikowski – nauczyciel szkoły obwodowej, który uczył czytania i rachunków oraz Ignacy Komorowski, nauczyciel szkoły obwodowej – uczył pisania, rysunku technicznego. Cyprian Kanikowski po pewnym czasie przestał wierzyć w zapewnienia władz o przyznaniu wynagrodzenia gdy wzrosną fundusze miejskie. Dlatego też we wrześniu 1836 r. poprosił o zgodę na zwolnienie z pracy w szkole rzemieślniczo-niedzielnej, jako powód podając nadmiar obowiązków w szkole obwodowej. Jego miejsce zajął nauczyciel szkoły elementarnej Franciszek Sikorski, który już od marca 1835 r.  zabiegał o to stanowisko, licząc, że praca ta zapewni mu dodatkowe dochody, ponieważ zarobki nauczyciela szkoły elementarnej jak twierdził starczają ledwie na życie[9]. Niestety jego nadzieje nie spełniły się i F. Sikorski przez kilkanaście lat pracował w szkole, aż do roku szkolnego 1847/48 włącznie nie pobierając dodatkowego wynagrodzenia. Na początku lat 40. Sikorski uczył także śpiewu kościelnego w szkole obwodowej[10]. Również proboszcz parafii opolskiej – pijar ks. Paulin Siekierzyński zasłużony wieloletni rektor szkoły wydziałowej opolskiej – odmówił pracy w szkole rzemieślniczo-niedzielnej. Nauczać miał religii i katechizmu, a jako powód swej odmowy podał zbyt dużą liczbę obowiązków, pamiętać trzeba, że nauka trwała w dzień świąteczny, w którym liczba nabożeństw była większa. Ponadto były specjalne nauki niedzielne dla uczniów szkoły elementarnej i obwodowej, dlatego też proboszcz proponował połączyć nauki dla uczniów szkoły rzemieślniczo-niedzielnej i uczniów szkoły opolskiej. Ks. Siekierzyński obiecywał, że nauka moralna będzie dawana uczniom w wymiarze 2 godzin przez pomocnika proboszcza. Na swoje usprawiedliwienie podawał, że nie uchyla się od prowadzenia zajęć w szkole elementarnej i obwodowej. Decyzja proboszcza raczej nie była podyktowana względami finansowymi, a faktycznie brakiem wolnego czasu[11]. Prośba księdza skierowana była w grudniu 1835 r., w pierwszym roku funkcjonowania szkoły, trudno było wtedy  założyć, że kwestia funduszy szkoły tak długo zostanie niezałatwiona. Ks. Siekierzyński należał do zakonu pijarów, gdzie czwarty ślub zobowiązywał do nauczania, a poza tym w okresie późniejszym starał się interweniować w tej sprawie i jak wyżej wspomniano ofiarował kwotę na rzecz szkoły z funduszy parafialnych. W tej sytuacji nauczaniem religii i nauki moralnej zamiast ks. Siekierzyńskiego zajął się ks. Erazm Modliński.

 Liczba trzech nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu, (np.  Ignacy Komorowski nauczał jeszcze w szkole wydziałowej opolskiej od 1823 r., kiedy to szkoła prowadzona była przez pijarów[12]) znacząco wpłynęła na efekty pracy. W raporcie z 1837 r. inspektor tak pisał o ks. Erazmie Modlińskim: że uczył „przykładnie i z korzyścią dla uczniów”, a o Franciszku Sikorskim – pracował „z usilną gorliwością”[13]. W lipcu 1840 szkołę opolską odwiedził wizytator generalny, który pochwalił gorliwość nauczycieli, mimo ich bezpłatnej pracy[14]. Jednak z czasem liczba nauczycieli została ograniczona do 1, niekiedy było ich 2 i ten drugi był to na ogół ksiądz uczący religii i nauki moralnej. Pod koniec lat trzydziestych miejsce I. Komorowskiego zajął nauczyciel szkoły obwodowej Ksawery Kuczkowski[15], który przestał uczyć po wakacjach 1841 r., a jego obowiązki przejął nauczyciel szkoły elementarnej, jednak na przełomie września i października Kuczkowski wrócił do pracy. W latach 1846-1848 w szkole nauczał tylko Franciszek Sikorski. W 1848 r. została zlikwidowana opolska szkoła obwodowa, w tej sytuacji szkoła rzemieślniczo-niedzielna została pozbawiona możliwości zatrudniania doświadczonych i dobrze wykształconych pedagogów. Od tego czasu nauczali w niej tylko nauczyciele szkoły elementarnej. W raporcie z roku 1849/50 wymienionych jest dwóch nauczycieli ks. Leonard Gargilowicz oraz Tomasz Germanis, który także nauczał w szkole elementarnej. W roku następnym szkoła miała również dwóch nauczycieli. Kolejny zachowany raport pochodzi z 1855 r., w tym czasie uczył już inny nauczyciel – Piotr Gierasiński.

Szkoła opolska należała do grona nielicznych szkół rzemieślniczo-niedzielnych, w których nauczano rysunku technicznego, tj. w Hrubieszowie, Szczebrzeszynie i Końskowoli. Te cztery szkoły należały do grupy najlepszych w dyrekcji lubelskiej[16].  Niestety także w tych szkołach jak i innych nie był realizowany pełny program nauczania. Ograniczał się on praktycznie tylko do programu dwóch oddziałów, a pomijano naukę z oddziału trzeciego – nauczanie technologii, chemii i mechaniki[17]. Od roku szkolnego 1838/39 w szkole opolskiej dostosowano się do zalecenia władz i wprowadzono naukę języka rosyjskiego, a w roku szkolnym 1847/48 pojawił się przedmiot „historia świata”[18].

Według przepisów dla szkół rzemieślniczo-niedzielnych z 15 XIII 1834 r. plan nauczania musiał być zatwierdzony przez inspektora szkoły obwodowej (w Opolu był nim Jan Brodowski) lub dyrektora gimnazjum. Uczniowie mieli być podzieleni na dwie lub trzy klasy w zależności od ich wiedzy:

W klasie I, dla początkujących (w oryginale poczynających), uczniowie mieli się uczyć podstaw czytania i pisania oraz dodawania i odejmowania w piśmie i pamięci.

W klasie II, dla postępujących (zaczynających czytać), doskonalono czytanie, pisanie opanowywano pamięciowo i na piśmie cztery działania arytmetyczne, poznawano miary, wagi i monety krajowe. Zaznajamiano się z układaniem rachunków i rejestrów rzemieślniczych oraz uczono rysunku technicznego. W ramach tego przedmiotu uczniowie powinni nauczyć się posługiwania linią i cyrklem, kopiowania wzorów odpowiednich do swego zawodu oraz rysowania z natury.

W klasie III, dla osób kończących szkołę (w przypadku szkoły opolskiej, jak i wielu innych byli to tzw. dobrze czytający) do wcześniej wymienionych przedmiotów, które miały być wykładane w szerszym zakresie miała dojść technologia, chemia i mechanika[19]. Program po niewielkiej korekcie, gdy w 1838 r. wprowadzono naukę języka rosyjskiego, nie został zmieniony aż do 1862 r., do tzw. reformy Wielopolskiego kiedy to usunięto naukę języka rosyjskiego i zezwolono w miarę możliwości i potrzeb lokalnych na nauczanie oprócz niedziel i dni świątecznych także w godzinach wieczornych pozostałych dni tygodnia[20].

Dzięki zachowanym dokumentom można odtworzyć przebieg nauki w szkole opolskiej pod względem organizacyjnym oraz dowiedzieć się jak realizowano w niej program nauczania. W każdą niedzielę i dzień świąteczny za kwadrans ósma rozlegał się „dzwonek studencki”, na dźwięk którego wszyscy uczniowie mieli zebrać się w budynku szkolnym, o godz. 8 drugi dzwonek zwiastował udanie się do kościoła „w przyzwoitym porządku, przy zachowaniu ścisłej skromności”. Uczniowie szkoły rzemieślniczo-niedzielnej podążali za uczniami szkoły elementarnej. Po półgodzinnej mszy i nauce uczniowie udawali się do szkoły i wtedy zaczynały się zajęcia, które trwały trzy i półgodziny. Podzielone one były na trzy tury: pierwsza 830 do 1000, po tych zajęciach następowała czterogodzinna przerwa, druga od 14 do 15, trzecia od 1500 do 1600. Rozkład dnia był kilkakrotnie modyfikowany od 1837 roku msza zaczynała się o 830, a zajęcia o 900, które trwały do 1100, po tym następowała przerwa, zajęcia po południu trwały od 1400 do 1600. W roku szkolnym 1840/41 znowu przesunięto godziny zajęć: msza była o 930, zajęcia od 1000 do1200, potem przerwa do 1400, zajęcia zaś kończyły się o godz. 1600. [21]

Tabela nr 1. Zajęcia wg planu z roku szkolnego 1835/36.

Godz. Kl. I Kl. II Kl. III
830-1000 Poznawanie liter i liczb, sylabizowanie Pisanie i rysunek techniczny Rachunki na tablicy, ćwiczenie czytania i pisania
1400-1500 Religia, katechizm oraz nauka moralna Religia, katechizm oraz nauka moralna Religia, katechizm oraz nauka moralna
1400 -1600 Pisanie liter i liczb Czytanie i rachunki na pamięć Rysunek techniczny

W szkole opolskiej uczono tzw.  metodą zwyczajną, w pierwszym i drugim kwartale roku szkolnego 1838/39 przerobiono następujący materiał:

W klasie I z języka polskiego i rosyjskiego „poznawano litery, potem uczono się „zgłoskowania sylab kilkugłoskowych”, pisania liter dużych i małych oraz cyfr. Później wiedzę tę stosowano w praktyce; z religii uczono „całego pacierza przytem przykazań boskich i kościelnych”.

W klasie II na religii uczono o wierze według cz. I Katechizmu misyjnego, na nauce moralnej mówiono o posłuszeństwie, pracowitości i nałogu,  na nauce czytania po polsku jedni czytali z książek drudzy z tablic Lankastra z czytania po rosyjsku składano wyrazy dwusylabowe. W ćwiczeniu pisania tak po polsku jak i po rosyjsku pisano wyrazy jednozgłoskowe oraz teksty dyktowane przez monitora. Na arytmetyce „kreślono” liczby oraz  dodawano i odejmowano, te umiejętności ćwiczono praktycznie.

         W klasie III na religii mówiono o duchu św., o odpuszczeniu grzechów i zmartwychwstaniu ciał. Na nauce moralnej uczono o szukaniu nauki, o rzetelności i wdzięczności. Z nauki czytania po polsku – ćwiczenie czytania i rozumienia tekstu; po rosyjsku – czytanie z tłumaczeniem  oraz z tablic obowiązujących w szkole elementarnej. Z nauki pisania – ćwiczono kaligrafię języka polskiego i rosyjskiego. Na lekcjach rysunku technicznego podawano podstawy tej dziedziny, stosując je do profesji rzemieślniczych uczniów. Na lekcjach arytmetyki wykładano cztery działania proste i ich zastosowanie w praktyce[1].

Jak wynika z porównania, w praktyce program nauczania w szkole opolskiej był znacznie skromniejszy, niż w założeniach. Ten problem dotyczył niestety większość szkół rzemieślniczo-niedzielnych, mimo to jak wcześniej wspomnieliśmy, szkoła ta prezentowała najwyższy poziom nauczania w grupie tych szkół w guberni lubelskiej.

Szkoła opolska rozpoczęła naukę w marcu 1835 r., pierwsze zapisy do szkoły odbyły się 18 lutego i wtedy też zapisała się większość uczniów (30 osób) do piętnastego marca zapisanych było  już 36 uczniów, z dniem 1 kwietnia liczba ta wynosiła 40 osób, a w spisie z 5 listopada 1835 r. wynosi 47 uczniów. Natomiast w raporcie z 9 sierpnia 1836 r. podsumuwującym rok szkolny 1836/38, znajdujemy liczbę 52 uczniów[2]. Ze spisów i raportów wynika że do szkoły uczęszczali wyłącznie katolicy oraz mieszczanie, dzięki tym dokumentom możemy poznać jakie rzemiosła w tym czasie dominowały w mieście, zdecydowanie dominowali szewcy i sukiennicy, następnie przedstawiciele innych rzemiosł. Według spisu z 5 XI 1835 na do szkoły uczęszczało 15 czeladników i 32 terminatorów, wśród czeladników aż 9 reprezentowało szewców, 3 sukienników, po 1 ślusarzy, murarzy i kowali. Terminatorzy natomiast: 15 szewców, 9 sukienników, 4 kowali, 1 stolarz, 1 ślusarz, 1 rymarz, 1 powroźnik[3].  Sumując do szkoły uczęszczało 24 szewców, 12 sukienników, 5 kowali, 2 ślusarzy, 1 murarz, 1 stolarz, 1 rymarz i 1 powroźnik. Dla porównania w 1840 r. na 50 uczniów było 29 szewców, 10 sukienników, 6 ślusarzy, 3 powroźników, 2 stolarzy  a w 1841 r. na liczbę 34 przypadało 20 szewców, 6 sukienników, 2 kowali, 2 powroźników, 2 tkaczy 1 stolarz i rymarz[4].

Dużym problemem szkoły opolskiej tak jak w i innych szkołach tego typu była spora absencja wśród uczniów. Każdego roku do szkoły nie zapisywało się lub po zapisaniu do niej nie uczęszczało od kilku do kilkunastu uczniów do tego część z uczęszczała bardzo nieregularnie.  Jako że problem ten był powszechny zainteresowały się nim władze oświatowe. Z oficjalnego pisma dowiadujemy się, iż za taki stan rzeczy odpowiadają w większości przypadków majstrzy a nie uczniowie. To oni często nie posyłają lub zabraniają chodzenia do szkoły ponieważ w tym czasie wykorzystują ich do różnych posług. By choć w pewnym stopniu ograniczyć ten proceder władze nałożyły kary, jeżeli uczeń opuszczał zajęcia z winy majstra na tego nakładało się karę 30 kopiejek srebrnych, jeżeli uczeń opuszczał zajęcia samowolnie dostawał karę od 3 do 10 rózg[5].

Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Opolu Lubelskim odegrała pewną rolę w alfabetyzacji mieszkańców tego miasteczka, trafiali do niej tak analfabeci jak i mający już podstawy pisania i czytania. Jedni zdobywali podstawy tych umiejętności drudzy je doskonalili. Nie zawsze efekty tej nauki były trwałe i cześć z nich po skończeniu nauki  popadała we wtórny analfabetyzm. Na pewno na to wpływ miał wiek w jakim trafiali do szkoły, a rozbieżności były duże od 10 do 24 lat. Zdobyta wiedza przyszłych rzemieślników w jakiś stopniu wpływała na rozwój miejscowości, niestety  druga połowa lat 60-tych XIX to powolny upadek znaczenia tej placówki, świadczyć może choćby liczba uczniów w 1870 r. tylko 10, dobrze obrazuje to zamieszczona niżej tabela nr 2. Niewątpliwie na taki stan rzeczy wpływ miało także pozbawienie w tym czasie Opola Lubelskiego w wyniku represji popowstaniowych praw miejskich.

Tabela nr 2. Stan liczebny szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Opolu Lubelskim w latach 1835-1870.

Rok Liczba uczniów
1835/36 53
1836/37 45
1837/38 41
1838/39 45
1839/40 50
1840/41 34
1846/47 30
1847/48 32
1849/50 33
1850/51 28
1854/55 34
1855/56 31
1858/58 30
1859/60 37
1860/61 39
1862/63 31
1863/64 30
1869/70 10

Źródło: WAPL, GWL sygn. 965, Raporty roczne, Spisy uczniów, b. pag.oraz K. Poznański, Oświata i szkolnictwo…, s. 148

ANEKSY

Lista uczniów szkoły rzemieślniczo-niedzielnej Opolu Lubelskim  za rok szkolny 1835/36

Lp.Data wpisuNazwisko i imięWiek Profesja
1.18 II 1835Arfist Antoni16uczeń szewski
2.18 II 1835Barcicki Tomasz18czeladnik sukienniczy
3.18 II 1835Brylski Józef18czeladnik szewski
4.1 III 1835Brysiewicz Roman15uczeń ślusarski
5.29 III 1835Cynarski Ignacy15uczeń powroźnicki
6.18 II 1835Czekajski Jan15uczeń szewski
7.7 VI 1835Czekajski Kazimierz15uczeń szewski
8.15 III 1835Dąbrowski Paweł16uczeń sukienniczy
9.25 X 1835Dobrzyński Michał22czeladnik kowalski
10.22 II 1835Filipowicz Aleksander19uczeń kowalski
11.18 II 1835Freund Antoni17uczeń sukienniczy
12.10 V 1835Frydecki Antoni14uczeń sukienniczy
1318 II 1835Frydecki Józef24czeladnik sukienniczy
14.18 II 1835Gąsiorowski Feliks 20czeladnik szewski
15.18 X 1835Gołębiowski Wincenty16uczeń kowalski
16.8 III 1835Grabski Paweł15uczeń sukienniczy
17.18 II 1835Gruszczyński Wincenty19uczeń szewski
18.8 III 1835Krzeczkowski Kazimierz16uczeń szewski
19.18 II 1835Krzeczkowski Mikołaj16uczeń szewski
20.18 II 1835Kwiatkowski Aleksander18czeladnik sukienniczy
21.5 IV 1835Ludwiński Ignacy16uczeń sukienniczy
22.18 II 1835Łopacki Jan15uczeń szewski
23.18 II 1835Łopacki Karol 18czeladnik szewski
24.18 II 1835Łopoczka Paweł18uczeń szewski
25.18 II 1835Makowiecki Józef18czeladnik szewski
26.18 II 1835Matyjaszewski Kazimierz18czeladnik szewski
27.18 II 1835Mońdzik Łukasz20czeladnik szewski
28.18 II 1835Nater Mikołaj 18czeladnik szewski
29.18 II 1835Oczkowski Józef 20czeladnik szewski
30.18 II 1835Odorowski Franciszek15uczeń szewski
31.8 III 1835Ostrowski Stanisław21czeladnik murarski
32.26 IV 1835Piątkowski Michał17uczeń szewski
33.18 II 1835Pierzchalski Józef 19czeladnik szewski
34.1 III 1835Pierzchalski Michał17uczeń szewski
35.18 II 1835Piłat Antoni18uczeń szewski
36.18 II 1835Polański Marcin15uczeń szewski
37.18 X 1835Rybka Nikodem15uczeń sukienniczy
38.18 II 1835Rzepczyński Ignacy17uczeń kowalski
39.18 II 1835Sobieszczański Wojciech15uczeń sukienniczy
40.22 III 1835Stengierski Wojciech17uczeń rymarski
41.18 II 1835Stępniak Józef19uczeń szewski
42.18 II 1835Świątek Karol19uczeń sukienniczy
43.18 II 1835Tarłowski Seweryn18czeladnik ślusarski
44.18 II 1835Tarłowski Szczepan15uczeń stolarski
45.18 II 1835Wiśniewski Kajetan16uczeń szewski
46.11 III 1835Wolfram Teodor17uczeń kowalski
47.18 II 1835Woźnicki Józef16uczeń sukienniczy

Lista uczniów szkoły rzemieślniczo-niedzielnej Opolu Lubelskim  w latach 1838-1839 oraz 1840-1841

Lp.Rok szkolnyImię i nazwiskoWiek ProfesjaPostępy w nauce
1I kwartał - 1838/39Arfist Andrzej
2I kwartał - 1838/39Arszynowski Feliks
3I kwartał - 1838/39Arszynowski Stanisław
4I kwartał - 1838/39Brysiewicz Roman
5I kwartał - 1838/39Cholewiński Ignacy
6I kwartał - 1838/39Cukrzyński Piotr
7I kwartał - 1838/39Czaplicki Roman
8I kwartał - 1838/39Czekajski Jan
9I kwartał - 1838/39Czekajski Kazimierz
10I kwartał - 1838/39Dąbrowski Paweł
11I kwartał - 1838/39Frańt Stanisław
12I kwartał - 1838/39Frydecki Adam
13I kwartał - 1838/39Frydecki Antoni
14I kwartał - 1838/39Frydecki Stanisław
15I kwartał - 1838/39Grabski Paweł
16I kwartał - 1838/39Jarosławski Michał
17I kwartał - 1838/39Juśkiewicz Piotr
18I kwartał - 1838/39Kocon Antoni
19I kwartał - 1838/39Krzeczkowski Mikołaj
20I kwartał - 1838/39Krzeszkowski Kazimierz
21I kwartał - 1838/39Ludwiński Ignacy
22I kwartał - 1838/39Łopacki Jan
23I kwartał - 1838/39Łopoczka Paweł
24I kwartał - 1838/39Mazurkiewicz Jan
25I kwartał - 1838/39Misztalewicz Józef
26I kwartał - 1838/39Nader Szczepan
27I kwartał - 1838/39Pęchszyk Franciszek
28I kwartał - 1838/39Piątkowski Adam
29I kwartał - 1838/39Pierzchalski Karol
30I kwartał - 1838/39Pierzchalski Michał
31I kwartał - 1838/39Pierzchalski Szymon
32I kwartał - 1838/39Rybka Nikodem
33I kwartał - 1838/39Rzepczyński Aleksander
34I kwartał - 1838/39Rzepczyński Ignacy
35I kwartał - 1838/39Sobieściański Wojciech
36I kwartał - 1838/39Szafrański Józef
37I kwartał - 1838/39Szafrański Wawrzyniec
38I kwartał - 1838/39Szczepański Antoni
39I kwartał - 1838/39Szlachetka Jan
40I kwartał - 1838/39Śliwiński Antoni
41I kwartał - 1838/39Tarłowski Józef
42I kwartał - 1838/39Tarłowski Szczepan
43I kwartał - 1838/39Toder Andrzej
44I kwartał - 1838/39Tupadło Szczepan
45I kwartał - 1838/39Walkiewicz Wacław
46I kwartał - 1838/39Walkiewicz Wawrzyniec
47I kwartał - 1838/39Wieczorek Jan
48I kwartał - 1838/39Wiśniewski Kajetan
49I kwartał - 1838/39Wiśniewski Wincenty
50I kwartał - 1838/39Włodek Julian
51I kwartał - 1838/39Woźnicki Józef
52I kwartał - 1838/39Wypychowski Jan
1II kwartał - 1838/39Arfist Antoni
2II kwartał - 1838/39Arszynowski Feliks
3II kwartał - 1838/39Brysiewicz Roman
4II kwartał - 1838/39Cholewiński Ignacy
5II kwartał - 1838/39Cukrzyński Piotr
6II kwartał - 1838/39Czaplicki Szymon
7II kwartał - 1838/39Czekajski Jan
8II kwartał - 1838/39Czekajski Kazimierz
9II kwartał - 1838/39Dąbrowski Paweł
10II kwartał - 1838/39Frańt Stanisław
11II kwartał - 1838/39Frydecki Adam
12II kwartał - 1838/39Frydecki Antoni
13II kwartał - 1838/39Frydecki Stanisław
14II kwartał - 1838/39Jarosławski Michał
15II kwartał - 1838/39Juśkiewicz Piotr
16II kwartał - 1838/39Kocon Antoni
17II kwartał - 1838/39Krzeczkowski Mikołaj
18II kwartał - 1838/39Krzeszkowski Kazimierz
19II kwartał - 1838/39Ludwiński Ignacy
20II kwartał - 1838/39Łopacki Jan
21II kwartał - 1838/39Łopoczka Paweł
22II kwartał - 1838/39Mazurkiewicz Jan
23II kwartał - 1838/39Misztalewicz Józef
24II kwartał - 1838/39Nader szczepan
25II kwartał - 1838/39Pęchszyk Franciszek
26II kwartał - 1838/39Piątkowski adam
27II kwartał - 1838/39Pierzchalski Karol
28II kwartał - 1838/39Pierzchalski Michał
29II kwartał - 1838/39Pierzchalski Szymon
30II kwartał - 1838/39Rybka Nikodem
31II kwartał - 1838/39Rzepczyński Ignacy
32II kwartał - 1838/39Sobieściański Wojciech
33II kwartał - 1838/39Szafrański Wawrzyniec
34II kwartał - 1838/39Szczepański Antoni
35II kwartał - 1838/39Szfrański Józef
36II kwartał - 1838/39Szlachetka Jan
37II kwartał - 1838/39Śliwiński Antoni
38II kwartał - 1838/39Tarłowski Józef
39II kwartał - 1838/39Tarłowski Szczepan
40II kwartał - 1838/39Toder Andrzej
41II kwartał - 1838/39Tupadło szczepan
42II kwartał - 1838/39Walkiewicz wacław
43II kwartał - 1838/39Walkiewicz Wawrzyniec
44II kwartał - 1838/39Wieczorek Jan
45II kwartał - 1838/39Wiśniewski Wincenty
46II kwartał - 1838/39Włodek Julian
47II kwartał - 1838/39Woźnicki Józef
48II kwartał - 1838/39Wypychowski Jan
1I kwartał - 1840/41Arfist Antoni
2I kwartał - 1840/41Arszynowski Feliks
3I kwartał - 1840/41Barcicki Franciszek
4I kwartał - 1840/41Cholewiński Ignacy
5I kwartał - 1840/41Cukrzyński Piotr
6I kwartał - 1840/41Czekajski Jan
7I kwartał - 1840/41Czekajski Kazimierz
8I kwartał - 1840/41Dąbrowski Paweł
9I kwartał - 1840/41Frańt Stanisław
10I kwartał - 1840/41Frydecki Antoni
11I kwartał - 1840/41Frydecki Jan
12I kwartał - 1840/41Grzegorzowski Kajetan
13I kwartał - 1840/41Jarosławski Michał
14I kwartał - 1840/41Juśkiewicz Piot
15I kwartał - 1840/41Kocon Antoni
16I kwartał - 1840/41Koziński Franciszek
17I kwartał - 1840/41Kraleski Jan
18I kwartał - 1840/41Kruczkowski Piotr
19I kwartał - 1840/41Nader Szczepan
20I kwartał - 1840/41Piątkowski Adam
21I kwartał - 1840/41Pierzchalski Karol
22I kwartał - 1840/41Pierzchalski Michał
23I kwartał - 1840/41Pierzchalski Szymon
24I kwartał - 1840/41Pogonowski Apolinary
25I kwartał - 1840/41Rybka Nikodem
26I kwartał - 1840/41Sobieściański Wojciech
27I kwartał - 1840/41Staszewski Wawrzyniec
28I kwartał - 1840/41Szafrański Józef
29I kwartał - 1840/41Śliwiński Antoni
30I kwartał - 1840/41Świątkowski Franciszek
31I kwartał - 1840/41Tarłowski Józef
32I kwartał - 1840/41Tarłowski Szczepan
33I kwartał - 1840/41Walkiewicz Wacław
34I kwartał - 1840/41Walkiewicz Wawrzyniec
35I kwartał - 1840/41Wieczorek Jan
36I kwartał - 1840/41Woźnicki Józef
37I kwartał - 1840/41Wróblewski Seweryn
38I kwartał - 1840/41Żuchowski Wojciech
1II kwartał - 1840/41Arszynowski Feliks
2II kwartał - 1840/41Barcicki Franciszek
3II kwartał - 1840/41Cholewiński Ignacy
4II kwartał - 1840/41Cukrzyński Piotr
5II kwartał - 1840/41Czekajski Jan
6II kwartał - 1840/41Czekajski Kazimierz
7II kwartał - 1840/41Dąbrowski Paweł
8II kwartał - 1840/41Frandt Stanisław
9II kwartał - 1840/41Frydecki Adam
10II kwartał - 1840/41Frydecki Antoni
11II kwartał - 1840/41Grzegorzowski Kajetan
12II kwartał - 1840/41Jarosławski Michał
13II kwartał - 1840/41Juśkiewicz Piotr
14II kwartał - 1840/41Kocon Antoni
15II kwartał - 1840/41Koziński Franciszek
16II kwartał - 1840/41Kraleski Jan
17II kwartał - 1840/41Krzeczkowski Franciszek
18II kwartał - 1840/41Nader szczepan
19II kwartał - 1840/41Pierzchalski karol
20II kwartał - 1840/41Pierzchalski Szymon
21II kwartał - 1840/41Pogonowski Apolinary
22II kwartał - 1840/41Rybka Nikodem
23II kwartał - 1840/41Sobieszczański Wojciech
24II kwartał - 1840/41Staszewski Wawrzyniec
25II kwartał - 1840/41Szafrański Józef
26II kwartał - 1840/41Śliwiński Antoni
27II kwartał - 1840/41Świątkowski Franciszek
28II kwartał - 1840/41Tarłowski Szczepan
29II kwartał - 1840/41Walkiewicz Wacław
30II kwartał - 1840/41Walkiewicz Wawrzyniec
31II kwartał - 1840/41Wieczorek Jan
32II kwartał - 1840/41Woźnicki Józef
33II kwartał - 1840/41Wróblewski Seweryn
34II kwartał - 1840/41Żachowski Wojciech

Lista uczniów szkoły rzemieślniczo-niedzielnej Opolu Lubelskim  w latach 1854-1864

Lp.Rok szkolnyNazwisko i imięWiekPostęp w nauceUwagi
1.IV kwartał r. 1854/55Barcicki Stefan18dość dobry
2.IV kwartał r. 1854/55Bartler Andrzej17d. dobry
3.IV kwartał r. 1854/55Czajkowski Stanisław17d. dobry
4.IV kwartał r. 1854/55Frydecki Walenty14mierny
5.IV kwartał r. 1854/55Frańt Ignacy13dobry
6. IV kwartał r. 1854/55Grzegorzewski Franciszek20mały
7.IV kwartał r. 1854/55Grzegorzewski Paweł18mały
8.IV kwartał r. 1854/55Głazowski Michał17mierny
9.IV kwartał r. 1854/55Holewiński Stanisław15mały
10.IV kwartał r. 1854/55Hapcia Franciszek 15mały
11.IV kwartał r. 1854/55Jakubowski Michał15dobry
12.IV kwartał r. 1854/55Krzeczkowski Stanisław15dobry
13. IV kwartał r. 1854/55Krzeczkowski Szczepan17dobry
14.IV kwartał r. 1854/55Koziński Michał16mały
15.IV kwartał r. 1854/55Łukasiewicz Antoni14mierny
16.IV kwartał r. 1854/55Łopacki Stanisław14mały
17.IV kwartał r. 1854/55Łopacki Andrzej15mały
18.IV kwartał r. 1854/55Mędrkiewicz Karol14d. dobry
19.IV kwartał r. 1854/55Matyjaszewski Franciszek17dobry
20.IV kwartał r. 1854/55Nader Stanisław15mały
21.IV kwartał r. 1854/55Oczkowski Franciszek13dobry
22.IV kwartał r. 1854/55Porymski Józef18mały
23.IV kwartał r. 1854/55Porymski Jan14mały
24.IV kwartał r. 1854/55Pawka Jan14mały
25.IV kwartał r. 1854/55Polański Piotr19mierny
26.IV kwartał r. 1854/55Polański Franciszek14mierny
27.IV kwartał r. 1854/55Piłat Łukasz 15celujący
28.IV kwartał r. 1854/55Plisiecki Andrzej14mały
29.IV kwartał r. 1854/55Rybka Eugeniusz15mały
30.IV kwartał r. 1854/55Rybka Hipolit14mały
31.IV kwartał r. 1854/55Świątkowski Józef16celujący
32.IV kwartał r. 1854/55Sprężyna Paweł14dobry
33.IV kwartał r. 1854/55Tarłowski Wincenty14mały
34.IV kwartał r. 1854/55Wysocki Antoni17dobry
1.I kwartał r. 1855/56Barcicki Stefan18d. dobry
2.I kwartał r. 1855/56Bartler Andrzej17mierny
3.I kwartał r. 1855/56Czajkowski Stanisław17mierny
4.I kwartał r. 1855/56Frydecki Walenty14Mały
5.I kwartał r. 1855/56Frańt Ignacy13dobry
6.I kwartał r. 1855/56Głazowski Michał17mierny
7.I kwartał r. 1855/56Grzegorzewski Franciszek20mierny
8.I kwartał r. 1855/56Grzegorzewski Paweł18Mały
9.I kwartał r. 1855/56Holewiński Stanisław15Mały
10.I kwartał r. 1855/56Krzeczkowski Stanisław15d. dobry
11.I kwartał r. 1855/56Krzeczkowski Szczepan17dobry
12.I kwartał r. 1855/56Koziński Michał16Mały
13.I kwartał r. 1855/56Łukasiewicz Antoni16mierny
14.I kwartał r. 1855/56Łopacki Stanisław14mierny
15.I kwartał r. 1855/56Łopacki Andrzej15mały
16.I kwartał r. 1855/56Matyjaszewski Franciszek17d.dobry
17.I kwartał r. 1855/56Nader Stanisław15mały
18.I kwartał r. 1855/56Nader Andrzej14d. dobry
19.I kwartał r. 1855/56Oczkowski Franciszek13mierny
20.I kwartał r. 1855/56Porymski Józef18mały
21.I kwartał r. 1855/56Porymski Jan14mały
22.I kwartał r. 1855/56Pawka Jan14mały
23.I kwartał r. 1855/56Polański Piotr19mały
24.I kwartał r. 1855/56Polański Franciszek14mały
25.I kwartał r. 1855/56Piłat Łukasz 15d. dobry
26.I kwartał r. 1855/56Plisiecki Andrzej14mały
27.I kwartał r. 1855/56Rybka Eugeniusz15mierny
28.I kwartał r. 1855/56Rybka Hipolit14mały
29.I kwartał r. 1855/56Świątkowski Józef16dobry
30.I kwartał r. 1855/56Tarłowski Wincenty14mierny
31.I kwartał r. 1855/56Wysocki Antoni17celujący
1.IV kwartał r. 1855/56Czajkowski Stanisław18mierny
2.IV kwartał r. 1855/56Czekański Stanisław10mały
3.IV kwartał r. 1855/56Frydecki Walenty15dobry
4.IV kwartał r. 1855/56Frańt Ignacy14dobry
5.IV kwartał r. 1855/56Gałecki Józef16celujący
6.IV kwartał r. 1855/56Grzegorzewski Franciszek20mierny
7.IV kwartał r. 1855/56Grzegorzewski Paweł18mały
8.IV kwartał r. 1855/56Głazowski Michał17dobry
9.IV kwartał r. 1855/56Holewiński Stanisław15mierny
10.IV kwartał r. 1855/56Hapcia Franciszek14mały
11.IV kwartał r. 1855/56Krzeczkowski Stanisław16dobry
12.IV kwartał r. 1855/56Krzeczkowski Szczepan17dostateczny
13.IV kwartał r. 1855/56Koziński Michał16mierny
14.IV kwartał r. 1855/56Łukasiewicz Antoni17dostateczny
15.IV kwartał r. 1855/56Łopacki Stanisław14mały
16.IV kwartał r. 1855/56Łopacki Andrzej12mierny
17.IV kwartał r. 1855/56Łopacki Michał12mały
18.IV kwartał r. 1855/56Łopocki Franciszek13mały
19.IV kwartał r. 1855/56Matyjaszewski Franciszek16dobry
20.IV kwartał r. 1855/56Nader Stanisław14mierny
21.IV kwartał r. 1855/56Niewczas Franciszek12dostateczny
22.IV kwartał r. 1855/56Porymski ózef15mierny
23.IV kwartał r. 1855/56Porymski Jan14mały
24.IV kwartał r. 1855/56Polański Piotr20mały
25.IV kwartał r. 1855/56Polański Franciszek18mierny
26.IV kwartał r. 1855/56Piłat Łukasz15celujący
27.IV kwartał r. 1855/56Piłat Jan14mierny
28.IV kwartał r. 1855/56Poniecki Józef14mały
29.IV kwartał r. 1855/56Świątkowski Józef18celujący
30.IV kwartał r. 1855/56Szczepański Stanisław14mały
31.IV kwartał r. 1855/56Tarłowski Wincenty14mały
1.III kwartał r. 1858/59Barcicki Jan18celujący
2.III kwartał r. 1858/59Brylski Mikołaj18mały
3.III kwartał r. 1858/59Bielecki Józef17dobry
4.III kwartał r. 1858/59Czjkowski Stanisław19dobry
5.III kwartał r. 1858/59Frańdt Ignacy16dostateczny
6.III kwartał r. 1858/59Frańdt Edward14dostateczny
7.III kwartał r. 1858/59Fell Paweł14dostateczny
8.III kwartał r. 1858/59Głazowski Antoni18dostateczny
9.III kwartał r. 1858/59Gołębioski Stanisław17mały
10.III kwartał r. 1858/59Giejda Feliks19mały
11.III kwartał r. 1858/59Gąsiorowski Franciszek15mały
12.III kwartał r. 1858/59Hapcia Kazimierz12mały
13.III kwartał r. 1858/59Janas Paweł15mały
14.III kwartał r. 1858/59Komorowski Józef18celujący
15.III kwartał r. 1858/59Krzeczkowski Szczepan18dostateczny
16.III kwartał r. 1858/59Kulczycki Marcin14mierny
17.III kwartał r. 1858/59Łopacki Michał16mierny
18.III kwartał r. 1858/59Łopacki Franciszek14mierny
19.III kwartał r. 1858/59Łopocki Andrzej19mierny
20.III kwartał r. 1858/59Łukasiewicz Kazimierz18mierny
21.III kwartał r. 1858/59Makowiecki Walenty14celujący
22.III kwartał r. 1858/59Markiewicz Franciszek20mierny
23.III kwartał r. 1858/59Nater Andrzej18mały
24.III kwartał r. 1858/59Niewczas Franciszek14mierny
25.III kwartał r. 1858/59Poniecki Stanisław16mierny
26.III kwartał r. 1858/59Śmiech Stanisław18dostateczny
27.III kwartał r. 1858/59Szczepański Stanisław16mierny
28.III kwartał r. 1858/59Todor Józef14mały
29.III kwartał r. 1858/59Wrochiński Dionizy14dobry
30.III kwartał r. 1858/59Zieliński Paweł 18mierny
1.I kwartał r. 1859/60Barcicki Jan14dobry
2.I kwartał r. 1859/60Bielecki Józef15dobry
3.I kwartał r. 1859/60Czajkowski Stanisław17dostateczny
4.I kwartał r. 1859/60Fell Paweł14dobry
5.I kwartał r. 1859/60Frańdt Ignacy15dobry
6.I kwartał r. 1859/60Frańdt Edward13dostateczny
7.I kwartał r. 1859/60Giejda Feliks18mały
8.I kwartał r. 1859/60Giejda Adam14mierny
9.I kwartał r. 1859/60Gąsiorowski Franciszek15mierny
10.I kwartał r. 1859/60Gołębioski Stanisław 16mierny
11.I kwartał r. 1859/60Hapcia Kazimierz13mierny
12.I kwartał r. 1859/60Janas Paweł15dostateczny
13.I kwartał r. 1859/60Krzeczkowski Szczepan18dostateczny
14.I kwartał r. 1859/60Łopacki Michał13dostateczny
15.I kwartał r. 1859/60Łopacki Franciszek16mierny
16.I kwartał r. 1859/60Łopocki Andrzej14mierny
17.I kwartał r. 1859/60Łukasiewicz Kazimierz17dostateczny
18.I kwartał r. 1859/60Makowiecki Walenty15celujący
19.I kwartał r. 1859/60Markiewicz Franciszek20mierny
20.I kwartał r. 1859/60Miesieńkiewicz Franciszek16mały
21.I kwartał r. 1859/60Nater Andrzej15mierny
22.I kwartał r. 1859/60Poniecki Stanisław14mały
23.I kwartał r. 1859/60Śmiech Stanisław18dostateczny
24.I kwartał r. 1859/60Szczepański Stanisław15mały
25.I kwartał r. 1859/60Sowiński Stanisław16mały
26.I kwartał r. 1859/60Todór Józef15mały
27.I kwartał r. 1859/60Tryliński Antoni14mały
28.I kwartał r. 1859/60Wilczyński Walenty16mały
29.I kwartał r. 1859/60Zieliński Paweł18mały
1.II kwartał r.1859/60Barcicki Jan15dostateczny
2.II kwartał r.1859/60Bielecki Józef15dostateczny
3.II kwartał r.1859/60Czajkowski Stanisław18dostateczny
4.II kwartał r.1859/60Dębicki Józef14mały
5.II kwartał r.1859/60Dudziński Józef12mały
6.II kwartał r.1859/60Fell Paweł16celujący
7.II kwartał r.1859/60Frańdt Ignacy16dostateczny
8.II kwartał r.1859/60Frańdt Edward14mierny
9.II kwartał r.1859/60Frańdt Józef12mierny
10.II kwartał r.1859/60Frańdt Franciszek14mierny
11.II kwartał r.1859/60Frydrych Wincenty14mały
12.II kwartał r.1859/60Giejda Feliks18mały
13.II kwartał r.1859/60Gąsiorowski Franciszek15mierny
14.II kwartał r.1859/60Gołębioski Stanisław17dostateczny
15.II kwartał r.1859/60Hapcia Kazimierz13mały
16.II kwartał r.1859/60Janas Paweł15dostateczny
17.II kwartał r.1859/60Krzeczkowski Szczepan18dobry
18.II kwartał r.1859/60Łopacki Michał15dostateczny
19.II kwartał r.1859/60Łopacki Franciszek19dostateczny
20.II kwartał r.1859/60Łopocki Andrzej18dostateczny
21.II kwartał r.1859/60Łukasiewicz Kazimierz18dostateczny
22.II kwartał r.1859/60Makowiecki Walenty16celujący
23.II kwartał r.1859/60Markiewicz Franciszek20dostateczny
24.II kwartał r.1859/60Misieńkiewicz Franciszek16mały
25.II kwartał r.1859/60Mroczkowski Leon15mały
26.II kwartał r.1859/60Nater Andrzej16mierny
27.II kwartał r.1859/60Nater Antoni14mały
28.II kwartał r.1859/60Poniecki Stanisław15mierny
29.II kwartał r.1859/60Śmiech Stanisław17dostateczny
30.II kwartał r.1859/60Szczepański Stanisław16mierny
31.II kwartał r.1859/60Sowiński Stanisław15mierny
32.II kwartał r.1859/60Szafrański Szczepan14dostateczny
33.II kwartał r.1859/60Todor Józef15mały
34.II kwartał r.1859/60Wilczyński Walenty14mierny
35.II kwartał r.1859/60Zieliński Paweł16dostateczny
36.II kwartał r.1859/60Zarudzki Antoni15mały
37.II kwartał r.1859/60Zarzycki Marceli13mały
1.I kwartał r. 1860/61Bielecki Józef14dobry
2.I kwartał r. 1860/61Brylski Mikołaj15mały
3.I kwartał r. 1860/61Czekajski Stanisław12mierny
4.I kwartał r. 1860/61Dębicki Józef12mierny
5.I kwartał r. 1860/61Dudziński Józef10mały
6.I kwartał r. 1860/61Fell Paweł 15celujący
7.I kwartał r. 1860/61Frańdt Ignacy18dostateczny
8.I kwartał r. 1860/61Frańdt Edward12dostateczny
9.I kwartał r. 1860/61Frańdt Józef10dostateczny
10.I kwartał r. 1860/61Frańdt Franciszek10mierny
11.I kwartał r. 1860/61Gąsiorowski Franciszek14mierny
12.I kwartał r. 1860/61Gołębioski Stanisław18dobry
13.I kwartał r. 1860/61Hapcia Kazimierz15dostateczny
14.I kwartał r. 1860/61Janas Paweł18dostateczny
15.I kwartał r. 1860/61Jaworski Wawrzyniec13mały
16.I kwartał r. 1860/61Kępski Franciszek14celujący
17.I kwartał r. 1860/61Łopacki Michał16dobry
18.I kwartał r. 1860/61Łopocki Franciszek15dostateczny
19.I kwartał r. 1860/61Makowiecki Walenty16celujacy
20.I kwartał r. 1860/61Misieńkiewicz Franciszek13mały
21.I kwartał r. 1860/61Mroczkowski Leon13mierny
22.I kwartał r. 1860/61Matyjaszewski Stanisław12mierny
23.I kwartał r. 1860/61Nater Andrzej17mierny
24.I kwartał r. 1860/61Nater Antoni16mierny
25.I kwartał r. 1860/61Poniecki Stanisław 17dostateczny
26.I kwartał r. 1860/61Rągie Edward18dobry
27.I kwartał r. 1860/61Śmiech Stanisław19dobry
28.I kwartał r. 1860/61Szcepański Stanisław17dostateczny
29.I kwartał r. 1860/61Szafrański Szczepan12dostateczny
30.I kwartał r. 1860/61Sokołowski Jakub15mierny
31.I kwartał r. 1860/61Todór Józef14mały
32.I kwartał r. 1860/61Wnuk Stanisław18mały
33.I kwartał r. 1860/61Wilczyński Walenty16dostateczny
34.I kwartał r. 1860/61Wrocheński Dionizy15dobry
35.I kwartał r. 1860/61Zarudzki Antoni16mierny
36.I kwartał r. 1860/61Zarzycki Marceli14mały
37.I kwartał r. 1860/61Zieliński Paweł18dobry
38.I kwartał r. 1860/61Żarczyński Feliks15dobry
39.I kwartał r. 1860/61Żarczyński Michał13dobry
1.II kwartał r. 1860/61Bielecki Józef14celujący
2.II kwartał r. 1860/61Błaszkiewicz Stanisław12dobry
3.II kwartał r. 1860/61Brylski Mikołaj13mały
4.II kwartał r. 1860/61Czekajski Stanisław14mierny
5.II kwartał r. 1860/61Dębicki Józef13mały
6.II kwartał r. 1860/61Dudziński Józef10mały
7.II kwartał r. 1860/61Fell Paweł14celujący
8.II kwartał r. 1860/61Frańdt Edward 12dostateczny
9.II kwartał r. 1860/61Frańdt Józef 10dostateczny
10.II kwartał r. 1860/61Frańdt Franciszek10dostateczny
11.II kwartał r. 1860/61Gąsiorowski Franciszek14dostateczny
12.II kwartał r. 1860/61Gołębioski Stanisław16dobry
13.II kwartał r. 1860/61Gołębioski Karol13dostateczny
14.II kwartał r. 1860/61Hapcia Kazimierz15dostateczny
15.II kwartał r. 1860/61Janas Paweł17dostateczny
16.II kwartał r. 1860/61Jaworski Wawrzyniec14mierny
17.II kwartał r. 1860/61Kępski Franciszek13celujący
18.II kwartał r. 1860/61Łopacki Michał14dobry
19.II kwartał r. 1860/61Łopocki Franciszek12dostateczny
20.II kwartał r. 1860/61Makowiecki Walenty14dobry
21.II kwartał r. 1860/61Misieńkiewicz Franciszek12mały
22.II kwartał r. 1860/61Mroczkowski Leon13mierny
23.II kwartał r. 1860/61Matyjaszewski Stanisław16mierny
24.II kwartał r. 1860/61Nater Andrzej14mierny
25.II kwartał r. 1860/61Nater Antoni13mierny
26.II kwartał r. 1860/61Poniecki Stanisław15dostateczny
27.II kwartał r. 1860/61Rągie Edward16dostateczny
28.II kwartał r. 1860/61Śmiech Stanisław18dostateczny
29.II kwartał r. 1860/61Szafrański szczepan14dostateczny
30.II kwartał r. 1860/61Sokołowski Jakub16mierny
31.II kwartał r. 1860/61Todór Józef15mały
32.II kwartał r. 1860/61Wilczyński Walenty14mierny
33.II kwartał r. 1860/61Wrocheński Dionizy15dobry
34.II kwartał r. 1860/61Wnuk Stanisław18dostateczny
35.II kwartał r. 1860/61Zarudzki Antoni15mały
36.II kwartał r. 1860/61Zarzycki Marceli14mały
37.II kwartał r. 1860/61Zieliński Paweł 17dobry
38.II kwartał r. 1860/61Żarczyński Feliks15dobry
39.II kwartał r. 1860/61Żarczyński Michał13dobry
1.IV kwartał r. 1862/63Barcicki Tomasz14celującynie uczęszczał
2.IV kwartał r. 1862/63Cyrkler Karol13dobrynie uczęszczał
3.IV kwartał r. 1862/63Czekajski Stanisław 16mały nie uczęszczał
4.IV kwartał r. 1862/63Dudziński Franciszek10mierny
5.IV kwartał r. 1862/63Dudziński Antoni9mierny
6.IV kwartał r. 1862/63Dudziński Józef12dostateczny
7.IV kwartał r. 1862/63Frańdt Edward16dostatecznynie uczęszczał
8.IV kwartał r. 1862/63Frańdt Józef 14dostatecznynie uczęszczał
9.IV kwartał r. 1862/63Frańdt Franciszek15dostateczny
10.IV kwartał r. 1862/63Gąsiorowski Andrzej13celujący
11.IV kwartał r. 1862/63Gałecki Tomasz10miernynie uczęszczał
12.IV kwartał r. 1862/63Gołębiowski Karol12małynie uczęszczał
13.IV kwartał r. 1862/63Grzegorzewski Franciszek14miernynie uczęszczał
14.IV kwartał r. 1862/63Hapcia Kazimierz18dostatecznynie uczęszczał
15.IV kwartał r. 1862/63Jarosiński Aleksander17celujący
16.IV kwartał r. 1862/63Jurak Andrzej12dostateczny
17.IV kwartał r. 1862/63Kępski Jan14dobrynie uczęszczał
18.IV kwartał r. 1862/63Kłak Antoni15dobry
19.IV kwartał r. 1862/63Kotowski Józef15mierny
20.IV kwartał r. 1862/63Łopacki Franciszek16dostatecznynie uczęszczał
21.IV kwartał r. 1862/63Łopacki Antoni15dobrynie uczęszczał
22.IV kwartał r. 1862/63Misieńkiewicz Franciszek16dostateczny
23.IV kwartał r. 1862/63Matyjaszkiewicz Stanisław15dostateczny
24.IV kwartał r. 1862/63Motylewski Ludwik14małynie uczęszczał
25.IV kwartał r. 1862/63Nater Antoni17miernynie uczęszczał
26.IV kwartał r. 1862/63Owdziejewski Paweł15mierny
27.IV kwartał r. 1862/63Pytlewski Karol15dostateczny
28.IV kwartał r. 1862/63Szafrański Szczepan14dostatecznynie uczęszczał
29.IV kwartał r. 1862/63Tarłowski Wojciech13dostateczny
30.IV kwartał r. 1862/63Tarłowski Antoni12mierny
31.IV kwartał r. 1862/63Trela Wiktor13mierny
1.III kwartał r. 1863/64Cyrkler Karol14celujący
2.III kwartał r. 1863/64Chrapecki Jan16mały
3.III kwartał r. 1863/64Dudziński Franciszek16mierny
4.III kwartał r. 1863/64Dudziński Antoni15mierny
5.III kwartał r. 1863/64Frańdt Franciszek15dostateczny
6.III kwartał r. 1863/64Frańdt Wincenty18mały
7.III kwartał r. 1863/64Frańdt Józef15dobry
8.III kwartał r. 1863/64Gąsiorowski Andrzej15celujący
9.III kwartał r. 1863/64Gołębiowski Karol16mały
10.III kwartał r. 1863/64Grzegorzewski Franciszek15mały
11.III kwartał r. 1863/64Gałecki Tomasz13mierny
12.III kwartał r. 1863/64Jurak Andrzej15dostateczny
13.III kwartał r. 1863/64Kępski Jan16dobry
14.III kwartał r. 1863/64Kotowski Józef18mierny
15.III kwartał r. 1863/64Kotowski Franciszek15mierny
16.III kwartał r. 1863/64Łopacki Antoni15dobry
17.III kwartał r. 1863/64Motylewski Ludwik16mały
18.III kwartał r. 1863/64Matyjaszewski Stanisław14dobry
19.III kwartał r. 1863/64Owdziejewski Paweł15dobry
20.III kwartał r. 1863/64Pytlewski Karol16dobry
21.III kwartał r. 1863/64Polański Antoni15mały
22.III kwartał r. 1863/64Szajkowski Stanisław15dostateczny
23.III kwartał r. 1863/64Śliwiński Franciszek16mały
24.III kwartał r. 1863/64Śliwiński Józef14mały
25.III kwartał r. 1863/64Szafrański Szczepan14dostateczny
26.III kwartał r. 1863/64Tarłowski Wojciech14dostateczny
27.III kwartał r. 1863/64Tarłowski Antoni16mały
28.III kwartał r. 1863/64Wiśniewski Józef15dobry
29.III kwartał r. 1863/64Zarzycki Marceli18mały
30.III kwartał r. 1863/64Żarczyński Michał15celujący


[1]  Ibidem, Raport o postępach i sprawowaniu się uczniów…, 16/28 III 1839 r., b. pag.

[2] WAPL, GWL sygn. 965, Spis czeladzi i terminatorów przy rzemieślnikach w mieście Opolu znajdującej się do Szkoły rzemieślniczo-niedzielnej należnej, 5 XI 1835 r.oraz Raport za rok szkolny 1835/36, b. pag.

[3] Ibidem, Spis czeladzi i terminatorów, b. pag.

[4] Ibidem oraz Raport za rok szk. 1839/40, 16(28) VII 1840; Raport za rok szk. 1840/41, 15(27) 1841, b. pag.

[5] WAPL, GWL sygn. 958, Pismo do Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 24 XI (11 XIII) 1842 r., s. 114-115.

[1] Historia wychowania, pod redakcją Ł. Kurdybachy, Warszawa 1967, s. 174-175.

[2] K. Poznański, Rozwój szkół rzemieślniczo-niedzielnych na Lubelszczyźnie w latach 1833-1864, Annales UMCS, s. F, vol. XII, 1957, s. 223.

[3] K. Poznański, Początki szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Lublinie, Rocznik Lubelski, nr 1., 1958 r., s. 167.

[4] K. Poznański, Rozwój szkół…, s. 224.

[5] Ibidem, s. 228.

[6] Ibidem, s. 228-229.

[7] WAPL, GWL, sygn. 965, Akta szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w mieście Opolu., brak pag.

[8] Ibidem, Raport roczny o szkole rzemieślniczo-niedzielnej w mieście Opolu Obwodzie Lubelskim Guberni Lubelskiej na rok szk. 1837 i następne, b. pag.

[9] WAPL, GWL, sygn. 965, Akta szkoły…., brak pag., Patrz także K. Poznański, Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziei, cz. 2, Szkoły rzemieślniczo-niedzielne, Warszawa 200 , s. 59.

[10] Akt uroczysty zakończenie rocznego biegu nauk w szkole obwodowej w Opolu odbędzie się dnia 18/30 czerwca 1842 roku na który władze rządowe rodziców i opiekunów uczącej się młodzieży inspektorów tejże szkoły imieniem całego zgromadzenia nauczycielskiego zaprasza, Lublin 1842, s. 4.

[11] WAPL, GWL, sygn. 965, Akta szkoły…., Pismo do inspektora szkoły obwodowej w Opolu  7(19) XII 1835, brak pag.

[12] Ausz M., Szkoły pijarskie w Lubelskiem, rozprawa doktorska, Lublin 2000, s. 245 i następne.

[13] WAPL, GWL, sygn. 965, Akta szkoły…., Raport roczny…, na rok szk. 1837, b. pag.

[14] Ibidem, Raport roczny…, na rok szk.1839/40, b. pag.

[15] Akt uroczysty …, s. 4.

[16] K. Poznański, Oświata i szkolnictwo …, s. 79-80 oraz K. Poznański, Rozwój szkół rzemieślniczo-niedzielnych…, s. 240-241.

[17] K. Poznański, Rozwój szkół rzemieślniczo-niedzielnych…, s. 240.

[18] WAPL, GWL, sygn. 965, Akta szkoły…., Raport o postępach i sprawowaniu uczniów szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Opolu z  I kwartału 1839 r.  oraz 1847/48, brak pag.

[19] K. Poznański, Oświata i szkolnictwo …, s. 75-76.

[20] Ibidem, s. 76.

[21] WAPL, GWL 965, Rozkład godzin szkoły rzemieślniczo-niedzielnej; Raport roczny…, na rok szk. 1837 r. oraz 1840/41 r., b. pag.