Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Lubelskiego TG dn. 28.09.2020 r.

przez | 4 października 2020
Zarząd Lubelskiego TG.
Od lewej Adam Podkowa, Dariusz Wolanin, Mariusz Ausz, Piotr Glądała, Joanna Bugajska-Więcławska.

Dnia 28 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Przypomnijmy że pierwotny termin przeprowadzenia Zebrania był wyznaczony na marzec 2020 roku, jednak z powodu ogłoszonej pandemii i zakazu zgromadzeń, Zarząd Lubelskiego TG podjął decyzję o przeprowadzeniu spotkania w bardziej dogodnym terminie. Ze względu na zaistniałą sytuację prawną, Walne Zebranie musiało odbyć się we wrześniu.

W trakcie zebrania zaprezentowane zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe Lubelskiego TG za 2019 rok. Jednogłośnie oba sprawozdania zostały przyjęte co ostatecznie doprowadziło do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie wybrano nowe władze Lubelskiego TG. Prezesem organizacji został wybrany prof. Mariusz Ausz. W skład Zarządu weszli Piotr Glądała jako Wiceprezes, Dariusz Wolanin z funkcją Skarbnika, dr Joanna Bugajska-Więcławska oraz Adam Podkowa jako Członkowie Zarządu.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w osobach dr hab. Dariusz Szewczuk – Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Inż. Andrzej Wac-Włodarczyk Członek Komisji oraz dr Dominik Szulc także Członek Komisji.

Przed Zarządem stoją nowe wyzwania oraz realizacja rozpoczętych działań.  Do maja 2022 roku będziemy realizować projekt „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej”. Jednak dynamika w pierwszym roku funkcjonowania projektu  sprawiła, że materiały przeznaczone do indeksacji udało się opracować wcześniej niż przewidywaliśmy. Oczywiście nie zmarnujemy zaangażowania i chęci działania grupy indeksacyjnej i będziemy pozyskiwać nowe materiały z akt Urzędu Gubernialnego do Spraw Powinności Wojskowej co dodatkowo wzbogaci prowadzony projekt.

Niebawem podpisana zostanie umowa o współpracy między Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lubelskiem Towarzystwem Genealogicznym.  Pozwoli to na zaangażowanie studentów do prac nad projektami prowadzonymi w Lubelskim TG.

Wśród problemów z jakimi trzeba się zmierzyć są prace nad poprawkami do Statutu Lubelskiego TG. Wszyscy zgromadzeni na Walnym Zebraniu uznali że trzeba przeprowadzić korektę zapisów i dostosować go do nowych zadań. Przypomnieć należy że Statut nie był zmieniany od założenia Lubelskiego TG w formie stowarzyszenia prawnego w 2008 roku.  W związku z tym prosimy wszystkich Członków o udział w pracach. Liczymy na Państwa sugestie, pomysły i propozycje. Mamy też Członków LTG, którzy od wielu lat nie opłacają składki, nie pojawiają się na zebraniach i nie ma z nimi kontaktu. Aby przeprowadzić Walne Zebranie mogące zmienić zapisy Statutu, trzeba rozwiązać problem uśpionego członkostwa LTG. Dlatego osoby o którym mowa proszę o kontakt w celu określenia swojego członkostwa.